Prebivalište: Grad Zagreb

U nastavku se nalaze informacije o mjerama i naknadama koje se temeljem rođenja mogu dobiti od županije i grada/općine prebivališta te kako se te potpore mogu ostvariti.

Mjere Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Tip mjere: Jednokratna novčana pomoć za svako novorođeno dijete

Naziv mjere: Novčana potpora za novorođeno dijete

Što se dobiva mjerom?

Jednokratna novčana naknada u iznosu od 2.328,20 kn.

Uvjeti za ostvarivanje mjere:

Roditelj ima pravo na ostvarivanje naknade pod sljedećim uvjetima koji moraju biti ispunjeni u vrijeme rođenja djeteta:

• da je hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od 12 mjeseci,
• da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.
Pravo na novčanu potporu ima i posvojitelj pod istim uvjetima te ako za to dijete pomoć nije već prije isplaćena.

Način ostvarivanja mjere:

Za dobivanje jednokratne potpore potrebno je podnijeti zahtjev u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta, odnosno 30 dana od dana posvojenja djeteta. Zahtjev se može podnijeti prilikom prijave djeteta u matičnim uredima ili u nadležnom Regionalnom uredu, odnosno Područnoj službi ili Ispostavi HZZO-a. Uz zahtjev, koji se podnosi u HZZO-u, treba priložiti:

• djetetov izvod iz matice rođenih (preslika) [može se preuzeti putem usluge e-Matice na platformi e-Građani];
• svoju osobnu i zdravstvenu iskaznicu (preslike);
• uvjerenje o prebivalištu [može se preuzeti putem usluge e-MUP na platformi e-Građani].

Ako je majka nezaposlena, a zdravstveno osigurana preko oca djeteta, molbi se prilaže osobna i zdravstvena iskaznica oca, kao nositelja osiguranja.

Adrese i telefonske brojeve Regionalnih ureda, Područnih službi i Ispostava HZZO-a možete pronaći na www.hzzo.hr .

Mjere Grada Zagreba

Tip mjere:  Novčana pomoć za novorođeno dijete

Naziv mjere: Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta

Što se dobiva mjerom?

Novčana pomoć u visini 2.500,00 kn, koja se isplaćuje u dva jednaka obroka tijekom godine dana od dana prve isplate.

Uvjeti za ostvarivanje mjere:

Novčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj:

– koji kao državljanin Republike Hrvatske ima neprekidno prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje pet godina neposredno prije rođenja djeteta za koje podnosi zahtjev i dalje neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti; – koji ima prijavljeno prebivalište na istoj adresi kao i dijete za koje podnosi zahtjev. Novčana pomoć može se ostvariti samo jednom za isto dijete. Novčana pomoć ne može se ostvariti ako roditelj podnositelj zahtjeva ili dijete za koje se podnosi zahtjev ima evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske. Novčanu pomoć ne može ostvariti roditelj kojem je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela izrečena mjera oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi.

Način ostvarivanja mjere:

Zahtjev (https://www.zagreb.hr/novcana-pomoc-za-opremu-novorodjenog-djeteta/5723) se podnosi neposredno na adresi Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Vodnikova 14 ili putem on-line servisa e-Bebe (link https://www.zagreb.hr/e-bebe/138662) u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Posvojitelj malodobnog djeteta rođenog nakon 31. ožujka 2009. koji ispunjava uvjete za novčanu pomoć iz Odluke, može podnijeti zahtjev u roku od 6 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju. Ukoliko se zahtjev podnosi neposredno, uz zahtjev je roditelj podnositelj dužan priložiti: a) Uvjerenje o prebivalištu – za roditelja i dijete za koje se podnosi zahtjev (ne starije od 6 mjeseci) [može se preuzeti putem usluge e-MUP na platformi e-Građani];

  1. b) Izvadak iz matice rođenih ili Rodni list – za dijete za koje se podnosi zahtjev (s upisanim datumima rođenja roditelja, sve potrebne promjene u dokumentima u slučaju razvoda braka ili sklapanja braka ili promjene imena ili prezimena) [može se preuzeti putem usluge e-Matice na platformi e-Građani];
  2. c) Upravnu pristojbu u iznosu od 20,00 kn; d) Ugovor o vođenju transakcijskog računa ili dio izvatka na kojem se vidi IBAN transakcijskog računa i podaci o vlasniku računa ili potvrda Banke – za roditelja podnositelja zahtjeva; e) Ostali dokumenti ovisno o okolnostima (pravomoćna presuda o razvodu braka, pravomoćno rješenje o posvojenju ili uvjerenje o istom ili drugi dokazi prema potrebi). Navedeni dokazi dostavljaju se u izvorniku ili u preslici uz predočenje izvornika, no sve javne isprave mogu se predati i u formi elektroničkog zapisa. Upravna pristojba plaća se u državnim biljezima u iznosu od 20,00 kn. Upravnu pristojbu moguće je i uplatiti IBAN GRADA ZAGREBA: HR3423600001813300007, Model: HR68, Poziv na broj odobrenja: 5703-OIB podnositelja zahtjeva, u opisu plaćanja navesti: ime i prezime podnositelja zahtjeva, novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta. Uz zahtjev se mora priložiti i dokaz o uplati upravne pristojbe. Ukoliko se ne slažu ime i prezime podnositelja i podaci sa potvrde o uplati upravne pristojbe, smatra se da upravna pristojba nije plaćena. Nadležno gradsko upravno tijelo zaključkom odlučuje o novčanoj pomoći u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Na zaključak se može podnijeti prigovor gradonačelniku Grada Zagreba u roku od 8 dana od dostave zaključka putem nadležnog gradskog upravnog tijela. Gradonačelnikova odluka o prigovoru je konačna. Novčana pomoć prestaje: – isplatom drugog obroka; – posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište ili u kojem je evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske korisnika novčane pomoći ili djeteta za koje je novčana pomoć ostvarena; – posljednjeg dana u mjesecu u kojem je doneseno pravomoćno rješenje nadležnog tijela o donošenju mjere oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanju svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi; – protekom roka od 60 dana od dana promjene prebivališta ukoliko korisnik novčane pomoći ne bude prijavljen na istoj adresi prebivališta kao i dijete za koje je podnio zahtjev. Korisnik novčane pomoći dužan je nadležnom gradskom upravnom tijelu prijaviti svaku promjenu svojih osobnih podataka i osobnih podataka djeteta, kao i drugih činjenica koje bi utjecale na isplatu novčane pomoći u roku 15 dana od dana nastanka promjene. Korisnik novčane pomoći dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose. U suprotnom, nadležno gradsko upravno tijelo će povrat nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom. Nadležno gradsko upravno tijelo provjeravat će osobne podatke roditelja i djeteta te druge činjenice koje utječu na uvjete isplate u cijelosti. Ako nadležno gradsko upravno tijelo utvrdi promjene činjenica u vezi s isplatom novčane pomoći, odnosno utvrdi da dani podaci nisu istiniti, privremeno će obustaviti isplatu obroka novčane pomoći do provjere svih činjenica. VAŽNA NAPOMENA! Korisnik novčane pomoći mora imati prijavljeno prebivalište na istoj adresi sa djetetom navedenim u zahtjevu sve do isplate novčane pomoći u cijelosti. Za više informacija možete se obratiti na broj telefona: 6100 342.

Naziv mjere: Roditelj odgojitelj

Što se dobiva mjerom?

Novčana pomoć se isplaćuje mjesečno, a iznosi 65% prosječne bruto plaće djelatnika u gospodarstvu Grada Zagreba za razdoblje I.-VIII. mjesec prethodne godine.
Novčana pomoć ostvaruje se od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja urednog zahtjeva.
Novčanu pomoć može ostvariti samo jedan od roditelja za zajedničku djecu iz zajedničkog kućanstva.

Uvjeti za ostvarivanje mjere:

Pod pojmom „roditelj odgojitelj“ smatra se majka ili otac djeteta, udomitelj ili druga osoba kojoj je dijete, temeljem kojeg ostvaruje novčanu pomoć, povjereno na brigu i odgoj odlukom nadležnog tijela, a koja u zajedničkom kućanstvu živi s najmanje troje djece, od kojih najmlađe dijete još nije polaznik osnovnoškolskog programa obrazovanja, a najstarije dijete u trenutku podnošenja zahtjeva nije starije od dvadeset i šest godina života te koja ispunjava i ostale uvjete koji su propisani odredbama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja.
Iznimno, najstarije dijete može biti starije od dvadeset šest godina života ako ima teži invaliditet (III. stupanj) ili teški invaliditet (IV. stupanj), prema nalazu i mišljenju o težini i vrsti invaliditeta – oštećenju funkcionalnih sposobnosti ili potvrdi iz Registra osoba s invaliditetom.

Uz gore spomenute uvjete, pravo može ostvariti roditelj:
– koji je nezaposlen u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno dok prima novčanu pomoć;
– koji kao državljanin Republike Hrvatske ima neprekidno prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu od najmanje pet godina neposredno prije podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno dok prima novčanu pomoć;
– čija djeca imaju prebivalište u Gradu Zagrebu u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno dok prima novčanu pomoć;
– ako drugi roditelj djeteta za koje se podnosi zahtjev za novčanu pomoć, ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Gradu Zagrebu, u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno dok prima novčanu pomoć;
– čija su školska djeca upisana u osnovnu školu na području Grada Zagreba ili Zagrebačke županije;
– čija djeca nisu upisana u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja.
Iznimno, dijete za koje se podnosi zahtjev, može biti polaznik redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja, ako je roditelj podnositelj zahtjeva osoba teškog invaliditeta (IV. stupnja), s oštećenjem sluha, oštećenjem govora, oštećenjem sluha i govora te oštećenjem vida, a prema nalazu i mišljenju o težini i vrsti invaliditeta – oštećenju funkcionalnih sposobnosti ili potvrdi iz Registra osoba s invaliditetom. Iznimno, dijete ili djeca roditelja podnositelja zahtjeva mogu biti polaznici posebnoga rehabilitacijskog programa u posebnim ustanovama s programom koji je verificiralo nadležno ministarstvo za djecu s teškoćama u razvoju.

Tko ne može ostvariti pravo na novčanu pomoć?
Novčana pomoć ne može se ostvariti ako:
– je roditelj podnositelj zahtjeva korisnik novčane naknade kao nezaposlena osoba;
– je roditelj podnositelj zahtjeva obveznik plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje;
– je roditelj podnositelj zahtjeva korisnik rodiljne naknade;
– je roditelj podnositelj zahtjeva korisnik mirovine;
– bilo koji od roditelja ima evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske.

Pravo na novčanu pomoć prestaje:
– posljednjeg dana u mjesecu u kojem je dijete temeljem kojeg je ostvarena novčana pomoć navršilo petnaest godina;
– posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište ili u kojem je evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske bilo kojeg roditelja ili djeteta za koje se ostvaruje novčana pomoć, odnosno posljednjeg dana u mjesecu u kojem je prestao privremeni ili stalni boravak roditelju strancu u Gradu Zagrebu;
– posljednjeg dana u mjesecu u kojem se promijenio broj djece u zajedničkom kućanstvu u smislu članka 3. ove odluke;
– posljednjeg dana u mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za prestankom novčane pomoći od strane korisnika;
– posljednjeg dana u mjesecu u kojem su dijete za koje je ostvarena novčana pomoć ili ostala djeca, upisana u redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja;
– posljednjeg dana u mjesecu u kojem su dijete za koje je ostvarena novčana pomoć ili ostala djeca, ispisana iz osnovne škole na području Grada Zagreba ili Zagrebačke županije;
– posljednjeg dana u mjesecu u kojem roditelj odgojitelj prima novčanu naknadu s osnove nezaposlenosti, rodiljnog dopusta ili je obveznik plaćanja mirovinskog osiguranja ili je korisnik mirovine;
– posljednjeg dana u mjesecu u kojem se navršava šest mjeseci od kada je preminulo dijete temeljem kojeg je ostvarena novčana pomoć ili jedno od ostale djece iz zajedničkog kućanstva roditelja odgojitelja;
– danom zasnivanja radnog odnosa roditelja odgojitelja.

Na zaključak se može podnijeti prigovor gradonačelniku Grada Zagreba u roku od 8 dana od dostave zaključka, preko nadležnoga gradskoga upravnog tijela. Gradonačelnikova odluka o prigovoru je konačna.
Korisnik novčane pomoć dužan je nadležnome gradskom upravnom tijelu prijaviti promjenu osobnih podataka roditelja i djece te drugih činjenica koje bi utjecale na isplatu, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.
Korisnik prava dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose. U suprotnome, nadležno gradsko upravno tijelo će povrat nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom.

VAŽNA NAPOMENA! Korisnik novčane pomoći mora živjeti u zajedničkom kućanstvu sa svom svojom djecom navedenom u zahtjevu sve dok prima novčanu pomoć.

Način ostvarivanja mjere:

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Uredu za demografiju, Vodnikova 14.
Tiskanica Zahtjeva za ostvarivanje novčane pomoći: https://www.zagreb.hr/roditelj-odgojitelj/95134  .

POPIS DOKUMENATA POTREBNIH ZA OSTVARIVANJE NOVČANE POMOĆI ZA RODITELJA ODGOJITELJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV:
a) Uvjerenje o prebivalištu – za oba roditelja i svu djecu navedenu u zahtjevu ili Potvrdu o prijavi prebivališta za roditelja koji nije podnositelj zahtjeva i svu djecu navedenu u zahtjevu; dokaz o evidentiranom privremenom odlasku iz Republike Hrvatske (niti jedan dokument ne stariji od 6 mjeseci);
b) Izvadak iz matice rođenih ili Rodni list – za svu djecu navedenu u zahtjevu (s upisanim datumima rođenja roditelja, sve potrebne promjene u dokumentima u slučaju razvoda braka ili sklapanja braka ili promjene imena ili prezimena);
c) Potvrde za podnositelja zahtjeva da:
nije u radnom odnosu – potvrda o stažu,
nije korisnik mirovine – obje potvrde iz HZMO,
nije obveznik plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje – potvrda Porezne uprave,
nije korisnik novčane naknade kao nezaposlena osoba – potvrda HZZ,
nije korisnik rodiljne naknade – HZZO do 6.-tog mjeseca starosti djeteta;
d) Za roditelja stranog državljanina – uvjerenje o boravku, valjana strana putna isprava ili osobna iskaznica, dozvola boravka ili druga javna isprava (ne starije od 6 mjeseci; javne isprave bez vidljive fotografije ili sa zacrnjenom fotografijom);
e) Uvjerenje ili potvrda da su školska djeca upisana u osnovnu školu na području Grada Zagreba ili Zagrebačke županije;
f) Potvrda ili ispisnica da su dijete ili djeca ispisana iz redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja;
g) Upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn ;
h) Ugovor o vođenju transakcijskog računa ili dio izvatka na kojem se vidi IBAN transakcijskog računa i podaci o vlasniku računa ili potvrda Banke – za podnositelja zahtjeva;
i) Ostali dokumenti ovisno o okolnostima (pravomoćna presuda o razvodu braka, plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole, Nalaz i mišljenje ili Potvrda o postojanju težeg ili teškog invaliditeta te ostali dokumenti na traženje referenta).

Sve javne isprave mogu se predati i u formi elektroničkog zapisa. Sve potvrde moraju biti izdane u mjesecu podnošenja zahtjeva.

NAPOMENA: Uz zahtjev je potrebno priložiti originalne dokumente koji se daju na uvid uz preslike (kopije) dokumenata koje ostaju uz zahtjev ili preslike (kopije) ovjerene kod javnog bilježnika.
Za više informacija možete se obratiti na tel.: 6100-342 i 6100-384.
Nadležno gradsko upravno tijelo će provjeravati osobne podatke roditelja i djece te druge činjenice koje bi utjecale na isplatu za sve vrijeme ostvarivanja novčane pomoći. Ako nadležno gradsko upravno tijelo utvrdi promjene činjenica u vezi s isplatom novčane pomoći privremeno će obustaviti isplatu novčane pomoći do povjere svih činjenica.

Napomena: Navedeni podaci su ažurirani 9.4.2021. te Vas za provjeru eventualnih promjena upućujemo na kontakt informacije Grada Zagreba.

Web stranica: https://www.zagreb.hr
Adresa: Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
Telefon: 01 6100 384, 01 6100 342, 01 6100 397
E-mail:gradjani@zagreb.hr

Uočili ste netočan podatak? Javite nam!