Prebivalište: Grad Vis

U nastavku se nalaze informacije o mjerama i naknadama koje se temeljem rođenja mogu dobiti od županije i grada/općine prebivališta te kako se te potpore mogu ostvariti.

Mjere Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Tip mjere: Jednokratna novčana pomoć za svako novorođeno dijete

Naziv mjere: Novčana potpora za novorođeno dijete

Što se dobiva mjerom?

Jednokratna novčana naknada u iznosu od 2.328,20 kn.

Uvjeti za ostvarivanje mjere:

Roditelj ima pravo na ostvarivanje naknade pod sljedećim uvjetima koji moraju biti ispunjeni u vrijeme rođenja djeteta:

• da je hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od 12 mjeseci,
• da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.
Pravo na novčanu potporu ima i posvojitelj pod istim uvjetima te ako za to dijete pomoć nije već prije isplaćena.

Način ostvarivanja mjere:

Za dobivanje jednokratne potpore potrebno je podnijeti zahtjev u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta, odnosno 30 dana od dana posvojenja djeteta. Zahtjev se može podnijeti prilikom prijave djeteta u matičnim uredima ili u nadležnom Regionalnom uredu, odnosno Područnoj službi ili Ispostavi HZZO-a. Uz zahtjev, koji se podnosi u HZZO-u, treba priložiti:

• djetetov izvod iz matice rođenih (preslika) [može se preuzeti putem usluge e-Matice na platformi e-Građani];
• svoju osobnu i zdravstvenu iskaznicu (preslike);
• uvjerenje o prebivalištu [može se preuzeti putem usluge e-MUP na platformi e-Građani].

Ako je majka nezaposlena, a zdravstveno osigurana preko oca djeteta, molbi se prilaže osobna i zdravstvena iskaznica oca, kao nositelja osiguranja.

Adrese i telefonske brojeve Regionalnih ureda, Područnih službi i Ispostava HZZO-a možete pronaći na www.hzzo.hr .

Mjere Splitsko-dalmatinske županije

Tip mjere: Jednokratna ili dugoročna novčana pomoć za svako novorođeno dijete

Naziv mjere: Pomoć za novorođenu djecu

Što se dobiva mjerom?

Jednokratna novčana naknada u iznosu koji ovisi o tome u kojoj grupi se nalazi grad/općina. Grupe i iznosi po svakoj pojedinoj grupi navedene su u Odluci o novčanoj pomoći za novorođenu djecu Splitsko-dalmatinske županije [može se vidjeti na sljedećoj poveznici: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/8812/novcana-pomoc-za-novorodenu-djecu] .

Uvjeti za ostvarivanje mjere:

Pravo na naknadu mogu ostvariti i koristiti roditelji ili posvojitelji pod sljedećim uvjetima:

– da su državljani Republike Hrvatske,

– da imaju prijavljeno prebivalište na području grada ili općine u sastavu Županije, u neprekidnom trajanju od najmanje tri (3) godine neposredno prije rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti,

– da novorođeno dijete ima prijavljeno prebivalište na području općine ili grada u sastavu Županije neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti.

Novčanu pomoć može ostvariti i obitelj u kojoj samo jedan od roditelja ima prebivalište na području općine ili grada u sastavu Županlje, u neprekidnom trajanju od najmanje tri (3) godine prije rođenja djeteta, a drugi roditelj strani državljanin s privremenim ili stalnim boravkom u Županiji, u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno do isplate novčane naknade u cijelosti.

Način ostvarivanja mjere:

Roditelj ili posvojitelj treba za ostvarivanje naknade podnijeti Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Odjel) Splitsko-dalmatinske županije, u roku od 3 mjeseca od dana rodenja djeteta (od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju), sljedeću dokumentaciju u pisanom obliku:

– zahtjev za ostvarivanje naknade [može se preuzeti online putem sljedeće poveznice: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/8812/novcana-pomoc-za-novorodenu-djecu] ;
– dokaz o državljanstvu roditelja odnosno posvojitelja koji podnosi zahtjev (preslika osobne iskaznice);
– preslike izvadka iz matice rođenih ili rodni list za novorođeno dijete i ostalu djecu ukoliko ih ima [može se preuzeti putem usluge e-Matice na platformi e-Građani];
– uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja ili posvojitelja odnosno uvjerenje o privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranog državljanina te za novorođeno dijete [može se preuzeti putem usluge e-MUP na platformi e-Građani];
– preslika IBAN računa jednog od roditelja ili posvojitelja na koji će se izvršiti isplata novčanih sredstava.

Obitelji s troje i više djece koje imaju prebivalište, odnosno privremeni ili stalni boravak, na području općina i gradova u sastavu Županije iz 1. grupe, kojima će se vršiti isplata novčanih sredstava u 3 (tri) kalendarske godine, dužni su dostaviti Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb početkom svake kalendarske godine:

– uvjerenje o prebivalištu za roditelja ili posvojitelja odnosno uvjerenje o privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranog državljanina (ne starije od 6 mjeseci) i za novorođeno dijete (ne starije od 6 mjeseci).

Naziv mjere: Moja prva torba

Što se dobiva mjerom?

Poklon paket rodiljama u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Moja prva torba sadrži razne proizvode neophodne za prve dane djetetova života uključujući proizvode Galenskog laboratorija naše Ljekarne SDŽ.

Uvjeti za ostvarivanje mjere:

Pravo na poklon torbu ostvaruje svaka rodilja/novorođena beba u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Način ostvarivanja mjere:

Torba se može preuzeti svim Ljekarnama Splitsko-dalmatinske županije. Popis na poveznici: http://www.ljekarnasdz.hr/lokacije/sve-ljekarne  . Prilikom preuzimanja potrebno predočiti:
– osobnu iskaznicu majke;
– otpusno pismo djeteta.
Torbu može preuzeti bilo koji član obitelji sa gore navedenim dokumentima.

Napomena: Navedeni podaci su ažurirani 27.5.2020. te Vas za provjeru eventualnih promjena upućujemo na kontakt informacije Splitsko-dalmatinske županije.

Web stranica: https://www.dalmacija.hr /
Adresa: Domovinskog rata 2, 21000 Split
Telefon: 021 400 252
E-mail: pisarnica@dalmacija.hr

Mjere Grada Visa

Tip mjere:

Jednokratna novčana pomoć za svako novorođeno dijete

Naziv mjere:

Naknada za novorođenče

Što se dobiva mjerom?

Jednokratna novčana naknada u sljedećim iznosima:

1. dijete – 5.000,00 kn;

2. dijete – 10.000,00 kn;

3. dijete – 20.000,00 kn;

4. dijete – 30.000,00 kn;

Za svako sljedeće dijete dobiva se po 10.000,00 kn više.

Koji su uvjeti za ostvarivanje naknade?

Pravo ostvaruju roditelji/skrbnici uz uvjete:

– da su oba roditelja državljani Republike Hrvatske s prebivalištem i/ili boravištem u Gradu Visu, a jedan od roditelja treba imati neprekidno prebivalište u Gradu Visu najmanje dvije godine prije djetetova rođenja,

– da je samohrani roditelj državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem i/ili boravištem u Gradu Visu od najmanje dvije godine prije djetetova rođenja.

Kod određivanja rednog broja djeteta uzimaju se u obzir samo maloljetna djeca i djeca studenti do 24. godine starosti, odnosno djeca o kojima roditelji ili samohrani roditelj skrbe najmanje tri godine prije trenutka podnošenja zahtjeva.

Na koji način se ostvaruje naknada?

Roditelj (skrbnik ili posvojitelj) treba za ostvarivanje naknade, unutar roka od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta, odnosno od donošenja Rješenja o posvojenju ili udomljavanju, podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Visa sljedeću dokumentaciju u pisanom obliku:

– zahtjev za ostvarivanje naknade [može se preuzeti online putem sljedeće poveznice: https://www.gradvis.hr/obrasci/ ];

– izvod iz Matične knjige rođenih za novorođeno, posvojeno ili udomljeno dijete i ostalu djecu članove kućanstva [može se preuzeti putem usluge e-Matice na platformi e-Građani];

– izjava o zajedničkom kućanstvu podnositelja zahtjeva;

– dokazi o državljanstvu članova kućanstva (domovnica ili putovnica) [može se preuzeti putem usluge e-Matice na platformi e-Građani]; – dokazi o prebivalištu i/ili boravištu članova kućanstva (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) [može se preuzeti putem usluge e-MUP na platformi e-Građani];

– ukoliko jedan roditelj nema prijavljeno boravište u Gradu Visu, potvrdu grada ili općine u kojoj je prijavljeno prebivalište da nije ostvario pomoć za novorođeno dijete u tom gradu ili općini;

– IBAN podnositelja zahtjeva;

– potvrda o nepostojanju duga prema: Gradu Visu, gradskim tvrtkama (Gradina Vis d.o.o. i Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.), ustanovama (Dječji vrtić “Vis” i Gradska knjižnica i čitaonica) i Turistička zajednica Grada Visa ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva

– za oba roditelja;

– potvrda Porezne uprave o mjestu plaćanja poreza na dohodak ili potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Vis da se nalaze u njihovoj evidenciji – za oba roditelja; – za samohranog roditelja javno bilježnički ovjerenu izjavu pod potpunom moralnom i materijalnom odgovornošću da sam skrbi i uzdržava svoje dijete.

Kao dodatni dokazi, prilažu se sljedeći dokumenti:

– potvrda o upisu barem jednog djeteta, navedenog u zahtjevu, u Dječji vrtić “Vis” ili u Osnovnu školu “Vis” u Visu;

– potvrda o upisu na fakultet djeteta navedenog u zahtjevu;

– dokaz o skrbništvu koji se za status samohranog roditelja dokazuje rodnim listom i pravomoćnom sudskom odlukom o razvodu braka, ili odlukom o roditeljskoj skrbi, ili smrtnim listom supružnika, ili uvjerenjem nadležnog centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju; – potvrda poslodavca o zasnovanom radnom odnosu;

– potvrda o izabranom liječniku djeteta.

Zahtjev i dokumentacija predaju se putem pošte, e-maila i osobnom predajom na protokolu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Visa. Također, sve tvrtke i gradske ustanove koje izdaju potvrdu o nepostojanju duga podnositelji zahtjeva mogu zatražiti preko njihovog e-maila.

Tip mjere:

Dugoročna novčana pomoć za svako treće i daljnje dijete

Naziv mjere:

Stalna mjesečna pomoć

Što se dobiva mjerom?

Dugoročna novčana naknada u iznosu od 1.200,00 kn, a koja se isplaćuje mjesečno do desete godine života djeteta.

Koji su uvjeti za ostvarivanje naknade?

Pravo ostvaruju roditelji/skrbnici uz uvjete:

– da su oba roditelja državljani Republike Hrvatske s prebivalištem i/ili boravištem u Gradu Visu, a jedan od roditelja treba imati neprekidno prebivalište u Gradu Visu najmanje dvije godine prije djetetova rođenja;

– da je samohrani roditelj državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem i/ili boravištem u Gradu Visu od najmanje 2 godine prije djetetova rođenja.

Stalna mjesečna pomoć isplaćivat će se jednom mjesečno počevši od prvog idućeg mjeseca nakon što dijete napuni jednu godinu, uz uvjet da roditelj podnositelj zahtjeva, svakih šest mjeseci Gradu Visu dostavi Zahtjev za ostvarivanje prava na stalnu mjesečnu pomoć za dijete.

Na koji način se ostvaruje naknada?

Roditelj (skrbnik ili posvojitelj) treba za ostvarivanje naknade, najranije 11 mjeseci od dana rođenja djeteta, odnosno od donošenja Rješenja o posvojenju ili udomljavanju, podnijeti Gradonačelniku Grada Visa sljedeću dokumentaciju u pisanom obliku:

zahtjev za ostvarivanje naknade [može se preuzeti online putem sljedeće poveznice: https://www.gradvis.hr/obrasci/ ];

izvod iz Matične knjige rođenih za novorođeno, posvojeno ili udomljeno dijete i ostalu djecu članove kućanstva [može se preuzeti putem usluge e-Matice na platformi e-Građani];

izjava o zajedničkom kućanstvu podnositelja zahtjeva;

dokazi o državljanstvu članova kućanstva (domovnica ili putovnica) [može se preuzeti putem usluge e-Matice na platformi e-Građani];

dokazi o prebivalištu i/ili boravištu članova kućanstva (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) [može se preuzeti putem usluge e-MUP na platformi e-Građani];

– ukoliko jedan roditelj ima prijavljeno boravište u Gradu Visu, potvrdu grada ili općine u kojoj je prijavljeno prebivalište da nije ostvario pomoć za novorođeno dijete u tom gradu ili općini;

IBAN podnositelja zahtjeva;

potvrda o nepostojanju duga prema: Gradu Visu, gradskim tvrtkama (Gradina Vis d.o.o. i Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.), ustanovama (Dječji vrtić “Vis” i Gradska knjižnica i čitaonica) i Turistička zajednica Grada Visa ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva – za oba roditelja; – potvrda Porezne uprave o mjestu plaćanja poreza na dohodak ili potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Vis da se nalaze u njihovoj evidenciji – za oba roditelja; – za samohranog roditelja javno bilježnički ovjerenu izjavu pod potpunom moralnom i materijalnom odgovornošću da sam skrbi i uzdržava svoje dijete.

Napomena: Navedeni podaci su ažurirani 12.5.2020. te Vas za provjeru eventualnih promjena upućujemo na kontakt informacije Grada Visa.

Web stranica: https://www.gradvis.hr/

Adresa: Trg 30. svibnja 1992. br.2, 21480 Vis

Telefon: 021 711 125

E-mail: gradvis@gradvis.hr 

Print Friendly, PDF & Email

Uočili ste netočan podatak? Javite nam!