Prebivalište: Općina Šolta

U nastavku se nalaze informacije o mjerama i naknadama koje se temeljem rođenja mogu dobiti od županije i grada/općine prebivališta te kako se te potpore mogu ostvariti.

Mjere Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Tip mjere: Jednokratna novčana pomoć za svako novorođeno dijete

Naziv mjere: Novčana potpora za novorođeno dijete

Što se dobiva mjerom?

Jednokratna novčana naknada u iznosu od 2.328,20 kn.

Uvjeti za ostvarivanje mjere:

Roditelj ima pravo na ostvarivanje naknade pod sljedećim uvjetima koji moraju biti ispunjeni u vrijeme rođenja djeteta:

• da je hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od 12 mjeseci,
• da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.
Pravo na novčanu potporu ima i posvojitelj pod istim uvjetima te ako za to dijete pomoć nije već prije isplaćena.

Način ostvarivanja mjere:

Za dobivanje jednokratne potpore potrebno je podnijeti zahtjev u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta, odnosno 30 dana od dana posvojenja djeteta. Zahtjev se može podnijeti prilikom prijave djeteta u matičnim uredima ili u nadležnom Regionalnom uredu, odnosno Područnoj službi ili Ispostavi HZZO-a. Uz zahtjev, koji se podnosi u HZZO-u, treba priložiti:

• djetetov izvod iz matice rođenih (preslika) [može se preuzeti putem usluge e-Matice na platformi e-Građani];
• svoju osobnu i zdravstvenu iskaznicu (preslike);
• uvjerenje o prebivalištu [može se preuzeti putem usluge e-MUP na platformi e-Građani].

Ako je majka nezaposlena, a zdravstveno osigurana preko oca djeteta, molbi se prilaže osobna i zdravstvena iskaznica oca, kao nositelja osiguranja.

Adrese i telefonske brojeve Regionalnih ureda, Područnih službi i Ispostava HZZO-a možete pronaći na www.hzzo.hr .

Mjere Splitsko-dalmatinske županije

Tip mjere: Jednokratna ili dugoročna novčana pomoć za svako novorođeno dijete

Naziv mjere: Pomoć za novorođenu djecu

Što se dobiva mjerom?

Jednokratna novčana naknada u iznosu koji ovisi o tome u kojoj grupi se nalazi grad/općina. Grupe i iznosi po svakoj pojedinoj grupi navedene su u Odluci o novčanoj pomoći za novorođenu djecu Splitsko-dalmatinske županije [može se vidjeti na sljedećoj poveznici: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/8812/novcana-pomoc-za-novorodenu-djecu] .

Uvjeti za ostvarivanje mjere:

Pravo na naknadu mogu ostvariti i koristiti roditelji ili posvojitelji pod sljedećim uvjetima:

– da su državljani Republike Hrvatske,

– da imaju prijavljeno prebivalište na području grada ili općine u sastavu Županije, u neprekidnom trajanju od najmanje tri (3) godine neposredno prije rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti,

– da novorođeno dijete ima prijavljeno prebivalište na području općine ili grada u sastavu Županije neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti.

Novčanu pomoć može ostvariti i obitelj u kojoj samo jedan od roditelja ima prebivalište na području općine ili grada u sastavu Županlje, u neprekidnom trajanju od najmanje tri (3) godine prije rođenja djeteta, a drugi roditelj strani državljanin s privremenim ili stalnim boravkom u Županiji, u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno do isplate novčane naknade u cijelosti.

Način ostvarivanja mjere:

Roditelj ili posvojitelj treba za ostvarivanje naknade podnijeti Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Odjel) Splitsko-dalmatinske županije, u roku od 3 mjeseca od dana rodenja djeteta (od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju), sljedeću dokumentaciju u pisanom obliku:

– zahtjev za ostvarivanje naknade [može se preuzeti online putem sljedeće poveznice: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/8812/novcana-pomoc-za-novorodenu-djecu] ;
– dokaz o državljanstvu roditelja odnosno posvojitelja koji podnosi zahtjev (preslika osobne iskaznice);
– preslike izvadka iz matice rođenih ili rodni list za novorođeno dijete i ostalu djecu ukoliko ih ima [može se preuzeti putem usluge e-Matice na platformi e-Građani];
– uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja ili posvojitelja odnosno uvjerenje o privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranog državljanina te za novorođeno dijete [može se preuzeti putem usluge e-MUP na platformi e-Građani];
– preslika IBAN računa jednog od roditelja ili posvojitelja na koji će se izvršiti isplata novčanih sredstava.

Obitelji s troje i više djece koje imaju prebivalište, odnosno privremeni ili stalni boravak, na području općina i gradova u sastavu Županije iz 1. grupe, kojima će se vršiti isplata novčanih sredstava u 3 (tri) kalendarske godine, dužni su dostaviti Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb početkom svake kalendarske godine:

– uvjerenje o prebivalištu za roditelja ili posvojitelja odnosno uvjerenje o privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranog državljanina (ne starije od 6 mjeseci) i za novorođeno dijete (ne starije od 6 mjeseci).

Naziv mjere: Moja prva torba

Što se dobiva mjerom?

Poklon paket rodiljama u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Moja prva torba sadrži razne proizvode neophodne za prve dane djetetova života uključujući proizvode Galenskog laboratorija naše Ljekarne SDŽ.

Uvjeti za ostvarivanje mjere:

Pravo na poklon torbu ostvaruje svaka rodilja/novorođena beba u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Način ostvarivanja mjere:

Torba se može preuzeti svim Ljekarnama Splitsko-dalmatinske županije. Popis na poveznici: http://www.ljekarnasdz.hr/lokacije/sve-ljekarne  . Prilikom preuzimanja potrebno predočiti:
– osobnu iskaznicu majke;
– otpusno pismo djeteta.
Torbu može preuzeti bilo koji član obitelji sa gore navedenim dokumentima.

Napomena: Navedeni podaci su ažurirani 27.5.2020. te Vas za provjeru eventualnih promjena upućujemo na kontakt informacije Splitsko-dalmatinske županije.

Web stranica: https://www.dalmacija.hr /
Adresa: Domovinskog rata 2, 21000 Split
Telefon: 021 400 252
E-mail: pisarnica@dalmacija.hr

Mjere Općine Šolta

Tip mjere:

Jednokratna novčana pomoć za svako novorođeno dijete

Naziv mjere:

Pomoć za novorođeno dijete

Što se dobiva mjerom?

Jednokratna novčana naknada u sljedećim iznosima:

1. dijete – 6.000,00 kn;

2. dijete – 12.000,00 kn;

3. dijete – 20.000,00 kn;

4. dijete – 35.000,00 kn;

5. i svako sljedeće dijete – 50.000,00 kn.

Koji su uvjeti za ostvarivanje naknade?

Pravo na pomoć za novorođeno, posvojeno, udomljeno ili dijete pod skrbništvom ostvaruje se ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– najmanje jedan roditelj je državljanin Republike Hrvatske,

– najmanje jedan roditelj ima neprekidno prijavljeno prebivalište na području Općine Šolta od najmanje 18 mjeseci od dana rođenja, posvojenja, udomljenja ili skrbništva,

– drugi roditelj (ako nije stranac) ima prijavljeno prebivalište na području Općine Šolta,

– ako je drugi roditelj stranac – mora imati prijavljeno privremeno ili stalno boravište na području Općine Šolta u vrijeme podnošenja Zahtjev,

– dijete ima prijavljeno prebivalište na području Općine Šolta,

– roditelji djeteta ne mogu imati nepodmirenih dospjelih potraživanja prema Općini Šolta.

Na koji način se ostvaruje naknada?

Roditelj (skrbnik ili posvojitelj) treba za ostvarivanje naknade podnijeti u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta Općini Šolta sljedeću dokumentaciju u pisanom obliku:

zahtjev za ostarivanje naknade;

domovnicu roditelja podnositelja Zahtjeva [može se preuzeti putem usluge e-Matice na platformi e-Građani];

rodni list djeteta [može se preuzeti putem usluge e-Matice na platformi e-Građani];

uvjerenje o prebivalištu roditelja podnositelja Zahtjeva te uvjerenje o prebivalištu (ili boravištu) drugog roditelja [može se preuzeti putem usluge e-MUP na platformi e-Građani];

potvrda o prijavi prebivališta djeteta [može se preuzeti putem usluge e-MUP na platformi e-Građani];

potvrda patronažne sestre Ambulante Grohote;

dokaze o broju malodobne djece koja žive u zajedničkom domaćinstvu i koja su dodijeljena na brigu i skrb (rodne listove, uvjerenja o prebivalištu i sl.);

potvrda Općine Šolta o nepostojanju nepodmirenih dospjelih potraživanja.

Napomena: Navedeni podaci su ažurirani 22.3.2021. te Vas za provjeru eventualnih promjena upućujemo na kontakt informacije Općine Šolta.

Web stranica: https://www.solta.hr/index.php

Adresa: Podkuća 8, 21430 Grohote

Telefon: 021 654 123

E-mail: opcina.solta@osolta.tcloud.hr

Print Friendly, PDF & Email

Uočili ste netočan podatak? Javite nam!